Lối Về

Sau 1 ngày mưu sinh trên cánh đông ngập nước Ngô sơn, họ trở về bến trong cái nằng chiều dần tắt ... phía xa xa ngọn Chư Nâm vẫn sừng sững trong chút nắng chiều .

Bạn có thể thích

0 nhận xét

Flickr Images