Xuân Tây nguyên

Tây nguyên mùa xuân vẫn rực rỡ đua sắc là Hoa Đỗ mai ( đào rừng) . Khắp các buôn làng, hoa Đỗ mai đươc trồng làm bờ rào, làm cảnh...

Bạn có thể thích

0 nhận xét

Flickr Images