Tây Nguyên vào hội

Nhắc đên Tây nguyên thì phải nói tới lễ hội . Những nghi thức, nghi lễ, nhưng vòng xoang, tiếng chiêng âm vang giữa Đại ngàn nắng gió .

Bạn có thể thích

0 nhận xét

Flickr Images