Thủy điện PleiK'Rong

Energy Photo of the Year Competition 2010

( Tổ chức Năng Lượng thế giới – World Energy Council “ WEC”)

Bạn có thể thích

0 nhận xét

Flickr Images