Mưu sinh

Trong tháng 3 , với Tây nguyên vẫn còn se se lạnh ! Mưu sinh trên đồng với đăng, đó thì bảo vệ đơn giản cho ngư dân là áo mưa trên cánh đồng ngập nước Ngô sơn

Bạn có thể thích

0 nhận xét

Flickr Images